در صورتی که ارسال و پرداخت فرم زیر به مشکل برخوردید،
می توانید اسم کامل افراد و شماره تلفن خود را به آدرس event@ghadir.ca ارسال نمایید.
همچنین پرداخت را بصورت e-transfer به همین آدرس ارسال نمایید.