نظرات مردمی، انتقادات و پیشنهادات همواره سرلوحه موفقیت مراکز مختلف فرهنگی، آموزشی و دینی بوده است.
از این رو، فرم ذیل بگونه ای طراحی شده است که نظرات و راهبردهای شما عزیزان در اسرع وقت و در حوزه مربوطه بررسی و پاسخ داده شود.

پیشاپیش از تماس شما با مرکز فرهنگی و آموزشی غدیر تشکر می نماییم.