شهادت امام صادق علیه السلام

🏴 مدینه همچنان مظلوم است و بقیع مظلوم تر! رنج نامه نانوشته شیعه بر خاک و سنگ مزار صادق آل پیامبر، گویاتر از هر زمان، به شِکوِه و شهادت ایستاده است…

⚫️ سالروز شهادت مرد آسمانی مدینه و دریای عمیق علوم لدنی، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام پیشاپیش بر همگان تسلیت باد.