امروز: 
 – 
مغرب

غروب

ظهر

طلوع

صبح

هدایا و کمک های مالی

مرکز خیّریه آموزشی و فرهنگی غدیر، فقط با حمایتها و دستان توانمند خیّرین می تواند به اهداف خود رسیده و فعالیت های خود را ادامه دهد.

با توجه به خیّریه بودن مرکز غدیر (Charity Status)، کمک های مالی شما عزیزان شامل معافیت مالیاتی می شود. ایمیل تایید پس از اهداء مبالغ، بعنوان رسید رسمی مالیاتی قابل استفاده خواهد بود.


Donate