امروز: 
 – 

برنامه های این هفته

هدایا و کمک های مالی

مرکز خریه آموزشی و فرهنگی غدیر، فقط با حمایتها و دستان توانمند خیّرین می تواند به اهداف خود رسیده و فعالیت های خود را ادامه دهد.

با توجه به خریه بودن مرکز غدیر (Charity Status)، کمک های مالی شما عزیزان شامل معافیت مالیاتی می شود. ایمیل تایید پس از اهداء مبالغ، بعنوان رسید رسمی مالیاتی قابل استفاده خواهد بود.


Donate

آخرین تصاویر